Wydłużenie naboru wniosków w ramach Programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Informujemy, że wydłużeniu uległ nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym jeszcze do 28.04.2023 roku. Pierwotnie nabór wniosków miał zakończyć się 16.12.2022 r.

Dla przypomnienia –  konkurs wspiera następujące rodzaje projektów:

 1. inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 2. elementem uzupełniającym inwestycji w pkt. 1) może być:
  • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
  • magazyn energii - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczki (na warunkach preferencyjnych lub rynkowych) do 100% kosztów kwalifikowanych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie Programu zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS pod numerem telefonu +48 61 820 54 44.