Rusza program na kogenerację dla energetyki i przemysłu

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach naboru do programu finansowanego z Funduszu Modernizacyjnego:

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Celem programu jest promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu.

O dofinansowanie wnioskować mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

 Intensywność dofinansowania wynosi:

1) dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,

2) dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych.

 Na realizację inwestycji dotyczących

  1. budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: 
    • ciepło odpadowe,
    • energię ze źródeł odnawialnych,
    • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

      2. elementem uzupełniającym inwestycji w pkt 1) może być:

  • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
  • magazyn energii - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

 

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. 

Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych tematem projektów kogeneracyjnych do spotkania z nami i niezobowiązujących oraz bezpłatnych konsultacji Państwa planów?

Więcej o programie można znaleźć na stronie NFOŚiGW.

Zespół METROPOLIS