Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wysłany do Komisji Europejskiej!

28 stycznia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie wysłało do Komisji Europejskiej projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Oznacza to start oficjalnych negocjacji z Komisją Europejską.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to jeden z programów krajowych, za pomocą których w Polsce będzie realizowana Umowa Partnerstwa i wdrażane Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Jego głównym źródłem finansowania będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a alokacja sięgnie 2,5 mld EUR.

Program jest kontynuacją dedykowanego wsparcia dla 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), zapoczątkowanego w Programie Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programie Polska Wschodnia 2014-2020. Nowością jest włączenie do Programu części Mazowsza – bez Warszawy i 9 przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego (NUTS-2) Mazowiecki regionalny.

Przekazanie projektu Programu do Komisji Europejskiej, do oficjalnych negocjacji, poprzedziły prace i uzgodnienia krajowe z udziałem szerokiego grona interesariuszy i partnerów, oraz dialog nieformalny z Komisją Europejską. Proces uzgodnień zakończyło przyjęcie projektu Programu przez Radę Ministrów 5 stycznia.

W projekcie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027zaproponowano wsparcie następujących obszarów:

  • przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę;
  • energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska;
  • transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa;
  • uzdrowiska oraz ponadregionalne produkty turystyczne (szlaki).

Ma to prowadzić do osiągnięcia celu jakim jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Z programu będą korzystać m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, i partnerstwa tych podmiotów. A z jego efektów – wszyscy mieszkańcy Polski Wschodniej. Lepiej rozwinięty makroregion przyczyni się także do bardziej zrównoważonego rozwoju całej Polski i Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem: informacje o nowym programie.

Zespół METROPOLIS