NASZE PROJEKTY

Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Grantobiorca: Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Wartość grantu: 66 567,96 PLN

Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020,Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Wartość grantu:

66 567PLN