Nabór dla przetwórców tylko dla wybranych branż

Zgodnie z ogłoszonym 1 października naborem wniosków dla działania PROW 4.2 przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące naboru. 

Nabór PROW 4.2 potrwa od 31.10.2021 do 29.11.2021 r.
 

Skierowany jest on do podmiotów prowadzących działalność w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - w zakresie przetwarzania ziół,
 • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie przetwarzania ziół,
 • 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin,
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich - w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) - dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw dużych,
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - w zakresie sprzedaży hurtowej ziół.

 

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych można uzyskać między innymi na:

1. zakup (wraz z instalacją):

 • maszyn lub urządzeń do:
 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu
 •  
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

 

2. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
 • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.

3. związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • operatów wodnoprawnych,
 • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

- w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

Zachęcam do kontaktu z nami – lubimy to działanie bardzo.
 

Zespół METROPOLIS