Miliard złotych z Funduszu Modernizacyjnego (FM) na infrastrukturę elektroenergetyczną, która przyczyni się do rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Od 13 grudnia br. NFOŚiGW jako Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego rozpocznie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. 

Beneficjentami programu mogą być operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). 

Wnioski o dofinasowanie w pierwszym naborze z budżetem 100 mln złotych będzie można składać́, w trybie ciągłym, w okresie od 13.12.2021 r. do 28.02.2022 r. jednak nie dłużej niż̇ do wyczerpania alokacji. 

Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych.

Celem programu jest rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę lub modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej przekładającej się m.in. na zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Zakres wsparcia projektu obejmie następujące działania: 

  • budowę nowych lub rozbudowę/modernizację stacji transformatorowo-rozdzielczych (stacji elektroenergetycznych) na wszystkich dowolnych poziomach napięcia, 
  • rozbudowę/modernizację pól rozdzielni lub poprawę systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) stacji transformatorowo-rozdzielczych, 
  • budowę/przebudowę linii elektroenergetycznych WN, SN, nn, 
  • zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci w celu przystosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Fundusz Modernizacyjny to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma on działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU ETS.

Zapraszamy zainteresowanych Funduszem Modernizacyjnym do kontaktu z naszymi Doradcami.

Zespół METROPOLIS