Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – czyli wysłuchanie FEnIKSa

Kilkadziesiąt osób i reprezentowanych przez nie organizacji wzięło aktywny udział w wysłuchaniu największego programu w UE w ramach trwających konsultacji publicznych. 

Środki z FEnIKSa Polska planuje inwestować w:

  • obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego, o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
  • dokończenie realizacji sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
  • poprawę bezpieczeństwa transportu,
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

FEnIKS to także rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Modernizacja linii kolejowych oraz budowa dróg ekspresowych i krajowych, w tym obwodnic miast. W energetyce poprawa efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii i inteligentne sieci energetyczne. W zakresie adaptacji do zmian klimatu, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rozwój systemów gospodarowania odpadami oraz wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej. Ochrona zdrowia, kultura w tym ochrona zabytków.


Wysłuchanie odwrócone, podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki konsultacji publicznych programu FEnIKS jest planowane na wrzesień.


Liczymy, że FEnIKS spełni oczekiwania przyszłych beneficjentów.


Zespół METROPOLIS