Fundusz Modernizacyjny – nowe źródło finansowania inwestycji środowiskowych

Fundusz Modernizacyjny to nowy instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej.

Instrument ten będzie działał w latach 2021-2030 i zasilony będzie środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień będzie dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Środki FM zostaną rozdysponowane na 10 krajów członkowskich, z czego Polsce przypada 43,41% dostępnej puli środków. 

Funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Finansowanie inwestycji ze środków Funduszu będzie odbywało się w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. Przewiduje się dofinansowanie zarówno w formie pożyczek, jak i bezzwrotnych dotacji.

Środki uzyskane z Funduszu Modernizacyjnego będą przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji mających na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej, przez:

 1. wspieranie inwestycji w wytwarzanie i wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,  
 2. wspieranie inwestycji w magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych, sieci przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększanie połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 
 3. wspieranie we współpracy z partnerami społecznymi w regionach uzależnionych od stałych paliw kopalnych, sprawiedliwych przemian mających na celu ułatwienie pracownikom zmiany miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych umiejętności, wspieranie edukacji oraz inicjatyw zatrudnieniowych, a także nowych inicjatyw gospodarczych działających na zasadzie startup, 
 4. wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów,
 5. realizację inwestycji mających na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej.

Powoli, od stycznia 2022 roku, ruszają już pierwsze nabory w ramach programów dofinansowanych z Funduszu Modernizacyjnego, a w tej chwili jesteśmy już po zakończonych konsultacjach społecznych dla pozostałych programów:

 1. Energia dla wsi
 2. Przemysł energochłonny - dekarbonizacja
 3. Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej
 4. Przemysł energochłonny - OZE
 5. Racjonalna gospodarka odpadami część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne
 6. Kogeneracja powiatowa
 7. Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru
 8. Digitalizacja sieci ciepłowniczych
 9. OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa
 10. Kogeneracja dla Ciepłownictwa 
 11. Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu
 12. Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci - program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych
 13. Moje Ciepło
 14. Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna;
 15. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Oferta Funduszu jest ciekawa i dlatego serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów Funduszu Modernizacyjnego do kontaktu z naszymi Doradcami.

Podpowiemy, jak się przygotować do wnioskowania.

Zespół METROPOLIS