Energia dla wsi - nowy Program w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Ruszy nowy Program w ramach IV transzy środków Funuszu Modernizayjnego  - Energia dla wsi. 

Program skierowany jest dla rolników będących osobami fizycznymi jak i prowadzących działalność gospodarczą, a także spółdzielni energetycznych oraz jej członków.

Działanie wspiera następujące typy projektów: 

 • budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich,
 • rozwój instalacji fotowoltaicznych,
 • rozwój instalacji wiatrowych,
 • rozwój elektrowni wodnych,
 • rozwój instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Możliwe jest również dofinansowanie magazynu energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji. 

WARUNKI WSPARCIA

Dofinansowanie w formie pożyczki:

 • Maksymalna kwota pożyczki 25 mln PLN.
 • Oprocentowanie pożyczki:
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku;
  • na warunkach rynkowych: oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.
 • Okres finansowania pożyczki – 15 lat.
 • Okres karencji – 12 miesięcy.
 • Umorzenie pożyczki – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 mln PLN.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20 mln PLN. 

Finansowanie poszczególnych źródeł OZE:

 1. Instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.
 2. Biogazowanie i elektrownie wodne powyżej – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.
 3. Magazyny energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny możliwy poziom dotacji może zostać zwiększony o:

 • 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
 • 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Maksymalny procentowy udział kosztów kwalifikowanych magazynu energii w kosztach kwalifikowanych źródła energii wynosi 50%.

 

Zachęcamy do kontaktu z METROPOLIS celem uzyskanai szczegółowych informacji.