Dotacje na opracowanie i wdrożenie innowacji w sektorze rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi VI nabór wniosków w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie opracowania i wdrożenia innowacji.

Nabór rozpoczął się 30 kwietnia 2022 r. i będzie prowadzony do 15 czerwca 2022 r.

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

  • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego Załącznikiem I do Traktatu
    o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub 
  • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz  
  • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

POZIOM I LIMITY POMOCY 

  • w przypadku kosztów inwestycyjnych - 70% kosztów kwalifikowalnych; 
  • w przypadku kosztów ogólnych - 100% kosztów kwalifikowalnych, do limitu 20% pozostałych kosztów, maksymalnie 500 000 zł.
  • w przypadku kosztów badań - 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym, że koszty badań uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty pomocy na daną operację;
  • w przypadku usług (koszt wymieniony w ramach kosztów badań), z wyłączeniem usług rolniczych, uwzględnia się je w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% pozostałych kosztów badań;
  • koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań.

Zapraszamy do konsultowania Państwa planów z naszymi Doradcami: 61 820 54 44.

Zespół METROPOLIS